گوشت کباب کوبیده ب.آ مقدار 450 گرم


  • مشتمل بر:کباب کوبیده